Gösta

Museiföreningen Najadens Vänner

HMS Najaden har varit ett unikt museum där du kunde lär känna skeppsgossarnas historia. Här på hemsidan hittar du mycket information om Najaden och Skeppsgossarna.

Web Design
Halmstads siste skutskeppare är död
igunrum

Förre skepparen, skeppsmäklaren och föreningsmänniskan Gösta Carlsson har avlidit i en ålder av 93 år. Han var -på många sätt- en enastående person som lämnar ett stort tomrum efter sig i Halmstads olika maritima föreningar.

Gösta var född i Särdal i en familj med stark anknytning till sjön. Fadern var skutskeppare vilket även Gösta blev. Ytterligare en bror, Olle, och även syster, Elsa, arbetade på sjön.

Gösta hörde till den generationen som fick lära sig sjömansyrket från grunden medan segelfartygen ännu var i tjänst.

Skutan Anna var ofta i Steninge för att lasta sten till Tyskland innan andra världskrigets utbrott.

Han tvingades även möta andra världskrigets fasor till sjöss och i hamn ombord i  ”Anna”. Under kriget seglade Gösta, dels i östersjöfart på faderns skuta, dels tjänstgjorde han i Flottan på hjälpminsvepare i Öresund samt på Hjälpkryssaren 10, som bl.a. patrullerade i Kattegatt och Skagerack

En tid efter kriget gick Gösta iland och gifte sig med Ella. Tillsammans fick de en dotter, Gunilla, och senare en dotterdotter, Ellinore. Familjen var honom mycket kär. Gösta arbetade som skeppsmäklare på Lindbloms i Halmstad där han också blev delägare. Med engagemang och flit rönte han stora framgångar och blev en mycket uppskattad yrkesman. I hamnen kallades han för ”Flygande tefatet”, senare bara ”Tefatet” då han iförd sin karaktäristiska basker på sin cykel snabbt förflyttade sig mellan hamnens olika delar. Med sina egna erfarenheter från sjön hade Gösta en god förmåga att leva sig in i besättningarnas situation. Förutom de traditionella mäklaruppgifterna ansträngde han sig mycket för att sjömännens vistelse i hamn skulle bli trivsam och bra.

Göstas viktigaste bidrag till stadens maritima föreningsliv lämnade han till Flottans Män, Najadens Vänner och Klubb Maritim. I alla föreningarna var han under många år självklar styrelsemedlem, i först nämnda förening blev han med tiden också hedersmedlem.

Förutom sina insatser för Flottans Män så gjorde Gösta en mycket gedigen insats för bevarandet av f.d. skeppsgossefartyget ”Najaden”. I mer än 17 år var han styrelsemedlem i ”Föreningen Najadens Vänner”. Styrelsemedlem kan man vara på olika sätt, men i Göstas fall så gränsade engagemanget för fartyget till att vara en normal halvtidstjänst. Förutom rena underhållsåtgärder så svarade han för stor del av guidningsverksamheten, bl.a. otaliga barn i årskurs 3 har hört Gösta berätta om Najaden och Flottan. Tusentals halmstadbor och turister har hälsats välkomna av Gösta i egenskap av guide på ”Najaden”. Det var ett fartyg som han älskade och vårdade lika ömt som sin gamla skuta ”Anna”. Inte ens det senaste årets sjukdom kunde hindra honom från att hjälpa till ombord. Gösta var i högsta grad en hårt arbetande föreningsmänniska. År 2001 tilldelades han Halmstads kommuns hedersbevisning för sina stora insatser på ”Najaden”.

Sjömanskyrkan låg också nära Göstas hjärta och på somrarnas korum på Najaden var han mycket noggrann med, att korum skulle skötas enlig reglerna med bl.a. 8:ans signalflagga hissad på storån.

Under senare år bildades flera maritima föreningar i Halmstad -Olgas Vänner, Kranens Vänner och Halmstads Varvs- och Slipsällskap. Gösta var en aktiv och uppskattad medlem i samtliga. Trots hög ålder räckte hans engagemang till för oss alla. Typiskt var hans ständiga arbete med att värva medlemmar till stadens maritima föreningar, som på så sätt kunde växa sig allt starkare.

Vi har träffat få människor med Göstas utstrålning. Värme, generositet och en absolut hederlighet kännetecknade hans person. Lägg till detta engagemang, arbetsamhet och en stor portion ödmjukhet. Halmstads olika maritima föreningar saknar en oerhört omtyckt medlem.

slåglasNu har skeppsklockan slagit åtta glas och vakten är slut. Göstas färd går vidare på andra hav, långt bortom horisonten. Bilden av Gösta Carlsson kommer ändå att infinna sig i våra sinnen varje gång skeppsklockan ljuder på Najaden, i Marinstugan eller i Sjömanskyrkan. Frid över hans minne!

 

För Halmstads olika maritima föreningar och Sjömanskyrkan.

Anders Bergenek, John Sjölin och Kjell Jönsson

 

USABesök lördagsmusik
Guidning
Gösta med mammapappasyskon

Olle på pappans knä, Ella i mammas famn och Gösta stående

jungman
Jungfruresa
skuten_Anna

Skutan Anna

Medbasker
MatrosFlottan
Påkontoret
FMfanan
Korum
Lektionen

[Hem] [Om Oss] [Våra Besökare] [Nyheter] [Protokoll] [Medlemsblad] [Bilder] [Fotoalbum] [Najaden visning.] [Renovering] [Ett År av Renovering] [Najadens historia] [Skeppsgossar] [Ivan Tolgén] [Olle Sjöberg] [Halmstad kommun] [Kontakta oss] [Arkiv] [Gösta] [Enar]