Halmstad kommun

Museiföreningen Najadens Vänner

HMS Najaden har varit ett unikt museum där du kunde lär känna skeppsgossarnas historia. Här på hemsidan hittar du mycket information om Najaden och Skeppsgossarna.

Web Design

Gåvabrev från 1945.

Najaden skänks till Halmstad.

gåvorbrev

Bihang till Stadsfullmäktiges protokoll 1945.                                 563
 

N:r 272.


Till Stadsfullmäktige.


 Sedan flottans övningsskepp Najaden försålts för upphuggning. ha intresserade personer här väckt förslag om att skeppet skulle förvärvas av Halmstads stad och restaureras samt uppläggas i Halmstad.
 Förslagsställarnas tanke har varit att på sådant sätt rädda det gamla, till formgivningen sällsynt vackra skeppet såsom ett förnämligt minne av den svenska marina segelflottan, som nu i det närmaste helt försvunnit. Här jämte har man såsom en lämplig användning av skeppet tänkt sig. att man i detsamma skulle kunna erhålla lokaler för en ev. stationär sjömansskola eller för ett sjöfartsmuseum. Då avsikten vore, att skeppet skulle förläggas vid Österbro (pa östra sidan) skulle man också kunna under sommaren använda skeppet på något inkomstbringande sätt, exempelvis genom att uthyra skeppet för konditoriservering på däck och mellandäck samt ev. upplåta lokalerna i detsamma för turisttrafikföreningen. Slutligen har det ansetts vara av intresse för staden själv att genom skeppets uppläggning i Nissan inne i stadens centrum tillföra hamnen ett visst skönhetsvärde och den turistattraktion, skeppet kan anses vara.
 Avsikten är. att kostnaderna skola bestridas genom bidrag från enskilda personer och anslag av staden. Skeppet, som f. n. ligger i Torekov, har av ägaren. grosshandlaren Bernhard Aronsson. skänkts till staden, därest det väckta förslaget kan genomföras.
 En förutsättning härför är, att fartygets utrustning, som enligt uppgift nu förvaras å flottans varv i Karlskrona, å flottans sjömansskola samt å Kungl. sjökrigsskolan, Näsby slott, kan återställas till fartyget.
 Drätselkammaren har hos kungl. marinförvaltningen skriftligen hemställt, att marin-förvaltningen måtte förklara sig villig, att när Najaden förvärvats av staden och restaurerats i den omfattning, det kan befinnas erforderligt, såsom deposition till fartyget överlämna all dess bevarade utrustning, under förutsättning att staden ikläder sig skyldighet att återställa utrustningen, om och när fartyget möjligen en gång i framtiden kan komma att upphuggas.
 Drätselkammarens ifrågavarande ansökan har remitterats till vederbörande myndighet i Karlskrona för undersökning om var inventarierna nu finnas och i vad mån de kunna återställas till fartyget. Denna utredning har i dagarna verkställts och ärendet ligger f. n. för avgörande hos marinförvaltningen. Då emellertid chefen för marinen för tillfället vistas utomlands, har något besked ännu icke kunnat givas men utlovats inom den närmaste tiden. Då
marinmyndigheterna visat sig vara mycket sympatiskt inställda till det föreliggande förslaget, har man anledning antaga, att ett tillmötesgående svar kommer att lämnas på ansökningen.

564    Bihang till Stadsfullmäktiges protokoll 1945.

 På uppdrag av drätselkammaren har en mariningenjör från Karlskrona besiktigat fartyget och uppgjort en specifikation och kostnadsberäkning den 18 oktober 1945, som slutade på 50.000 kronor. Det har ansetts lämpligt, att restaurering av Najaden ägde rum på flottans varv i Karlskrona, dels för att arbetet skulle bliv fullt fackmässigt utfört och dels för att åtskilliga detaljer med avseende på utrustningen lättare skulle vara att tillgå på detta varv än om man anlitade någon annat varv Framställning har därför gjort. till marinverkstäderna i Karlskrona om ett anbud på arbetet. Marinverkstäderna ha emellertid i skrivelse den 12 innevarande november underrättat. att något bindande anbud icke kan lämnas, enär erfarenheten visat, att reparations- och restaureringsarbeten av den art, varom här är fråga, äro synnerligen svåra att i förväg överblicka. Sålunda kan t. ex. visa rivning upptäckas, att en del materiel är i sämre tillstånd än som kunnat förut ses, varför reparationsarbetenas omfattning ökas. Å andra sidan kunna vissa arbeten minskas eller helt utgå. Marinverkstäderna ha därför föreslagit, att arbete får utföras på s. k. bok- och räkning, vilket marinverkstäderna anse bör vara för delaktigt för både beställaren och varvet. Därest bestämt pris skall fixeras före arbetenas påbörjande, måste nämligen varvet gardera sig för de oförutsedd arbeten, som kunna uppkomma. Marinverkstäderna ha vidare meddelat, att kostnaderna böra kunna begränsas till 70.000 kronor. Att detta belopp rätt mycket överstiger här ovan förstnämnda kostnadsbelopp av 50.000 kronor beror på, att nu inräknats kostnaderna även för fartygets bogsering från Torekov till Karlskrona och efter arbetets utförande till Halmstad (c:a 7.000 kronor), ombordtagning av uppbörden (c:a 4.000 kronor) och ballastning av fartyget (c:a 2.000 kronor). Härvid har förutsatts, att marinen tillhandahåller detaljer enligt specifikationen såsom master, rår. rigg m. m.
 Arbetena beräknas kunna utföras under vårmånaderna och vara avslutade till omkring den 1 juni 1946 med reservation för mellankommande beställningar.
 Den insamling av bidrag från enskilda personer, som påbörjats men som ännu icke är fullt avslutad, har visat, att stort intresse för saken finnes. De insamlade medlen uppgå f. n. till 24.200 kronor och torde möjligen kunna uppbringas till 30.000 kronor. I
sådant fall behövs ytterligare c:a 40.000 kronor, och drätselkammaren anser, att frågan är av det intresse för staden såsom gammal sjöfartsstad och med hänsyn till det säregna och vackra inslag i stadsbilden, skeppet skulle bliva, att staden bör genom erforderligt anslag säkra förslagets genomförande.
 Skeppet skall bliva stadens egendom.
 Drätselkammaren hemställer fördenskull, att stadsfullmäktige måtte — under förutsättning att till skeppet hörande inventarier i stort sett kan återvinnas till fartyget utan kostnad — för ändamålet anvisa ett förslagsanslag av 40.000 kronor.

 Drätselkammaren föreslår därjämte, för att icke anslaget må belasta skattebudgeten,1 att 25,000 kronor av beloppet skall utgå av för elverket tillgängliga medel och 15,000 kronor av vattenverkets medel.
 Slutligen hemställer drätselkammaren om bemyndigande att få fatta beslut angående skeppets placering och övriga till ärendet hörande detaljer.


Halmstad den 19 november 1945.
  

           Ernst R. Andersson.

Bearbetade av John Sjölin, av inskannade dokument från Halmstad kommunens arkiv, onsdag den 6 juni 2012

1 Bihang till Stadsfullmäktiges protokoll 1945. i origonal fortsätter här på sidan 565

[Hem] [Om Oss] [Våra Besökare] [Nyheter] [Protokoll] [Medlemsblad] [Bilder] [Fotoalbum] [Najaden visning.] [Renovering] [Ett År av Renovering] [Najadens historia] [Skeppsgossar] [Ivan Tolgén] [Olle Sjöberg] [Halmstad kommun] [Kontakta oss] [Arkiv] [Gösta] [Enar]