Najadens historia

Museiföreningen Najadens Vänner

HMS Najaden har varit ett unikt museum där du kunde lär känna skeppsgossarnas historia. Här på hemsidan hittar du mycket information om Najaden och Skeppsgossarna.

Web Design

Najadens Historia i Korthet

Övningsskeppet Najaden sjösatts den 11 februari 1897 på Örlogsvarvet i Karlskrona. Det var vinter med stark köld, en ränna måste tas upp för att få fartyget i sjön.  Sjösättningen väckte stor uppmärksamhet och många åskådare hade tagit plats på isen inte långt från rännan. Fartyget är byggt av furu på stålspant och är jämte Cutty Sark den enda kompositbyggda fullriggaren, som alltjämt finns kvar. Vid sidan av systerfartyget Jarramas är hon därtill en av de minsta fullriggare, som någonsin byggts.

Najaden användes som övningsfartyg för skeppsgossar t. o. m. 1938 och seglade varje sommar med c:a 100 skeppsgossar ombord. Hon övningsseglade under åren 1897 – 1938 huvudsakligen längs väst- och ostkusten med Karlskrona som hemmahamn. Besök gjordes även i England, Skottland, Holland, Tyskland, Baltikum och de nordiska grannländerna..

 En “‘Najaden” –ruta i  lokalpressen har under några år givit allmänheten fortlöpande skildringar av episoder, som inträffat under övningsseglingarna - underlaget har hämtats ur Najadens loggböcker, som utlånats av Krigsarkivet i Stockholm.

Under 1:a världskriget seglade fartyget endast i hemmafarvattnen. Under 2.världskriget kom Najaden, inledningsvis,  att tjäna som logementsfartyg för beredskapspersonal. Senare bogserades fartyget till Torekov för att där tjäna som hamnspärr. Under tiden i Torekov blev fartyget illa åtgånget.

På initiativ av sjökapten C O Johansson skänktes Najadens skrov av grosshandlare Bernhard Aronsson till Halmstad, som omkring sekelskiftet hade en till antalet segelfartyg relativt stor flotta. Registertontalet1 var inte stort men antalet skonerter och galeaser överträffades endast av Göteborg och Brantevik. Initiativtagaren till projektet “Najaden till Halmstad” ansåg att staden härigenom skulle få ett värdigt minnesskepp som symbol för dessa år. (Stadsfullmäktige 1945)

Efter upprustning i Karlskrona anlände Najaden den 20 juli 1946 till Halmstad med storslaget mottagande och förtöjdes vid Österbros östra landfäste. År 1956 flyttades hon i samband med Slottsbrons tillkomst till sin nuvarande plats vid Slottskajen och togs samma år in på varv för en grundlig översyn, bl a byttes alla tre masterna ut.

Med Najaden varande i Nissan har Halmstad fått en  sevärdighet av rang. Under de första åren i staden fungerade fartyget som föreningslokal för bl.a..sjöscouter, diverse studiecirklar och Flottans Män.

Elvärme installerades och arrangemang gjordes för att Najaden även skulle kunna användas för kaffeservering. Denna verksamhet upphörde dock i början av 1960-talet.  Najaden kom därefter att  bli ett vackert blickfång i stadsbilden och ett motiv på en stor mängd vykort. Fartyget har över stora delar av världen rönt ett stort intresse,  Många brev med diverse förfrågningar om fartyget kommer årligen till föreningen.

År 1973 ordnade Turisttrafikföreningen i Halmstad och Föreningen flottens Män den första Najadenfesten. Allmänheten inbjöds till besök,, f. d. skeppsgossar var ciceroner och visade utrymmen och utrustning, filmer, inspelade på Najaden, visades och underhållning med dans anordnades. Tillställningen blev uppskattad och för många Halmstadbor blev det deras första besök ombord. Med Flottans Mäns damklubb, Bojen, som värdinnor togs servering åter upp. Najadenfesterna förblev ett årligt inslag i stadens sommarprogram 1973 – 1980. Därefter måste de upphöra då all inredning i fartyg togs iland och lades i förråd.

Fartyget blev illa åtgånget p g a bristande underhåll och tal om skrotning blev åter aktuellt. I början av 1988 bildades föreningen “Najadens Vänner” som såg som sin uppgift att bevara ett världsunikt fartyg, en sevärdhet och symbol, återställa fartyget, och öppna det för allmänheten. Söndagen den 27 mars 1988 ordnade föreningen en galakväll med medverkan av underhållningsartister från Halmstad för att göra allmänheten uppmärksam på fartyget. År. 1989—1990 genomgick fartyget en omfattande reparation i Råå, främst av skrovet. Den 29 juli återkom fartyget till Halmstad och Slottskajen. ett stort antal halmstadbor hade mött upp och färd uppför Nissan följdes av en stor småbåtsflotta.

Vid ankomsten till Halmstad var fartyget tomt inombords. Föreningen Najadens Vänner har, helt ideellt, återställt fartyget, så långt som möjligt, till ursprunglig nivå, dock ej seglingsbart. Fartyget har sedan dess visats för allmänheten, korum har anordnats, bröllop hat ägt rum m.m. Scouterna sköter numera serveringen.

Föreningen har nedlagt c:a 25.000 arbetstimmar under åren 1990-1996 för att återställa inredningen med inriktning att bibehålla mesta möjliga av originalutrustningen.  År. 1994 belönades föreningens arbete av Hallands museiförening med “DIPLOM för bästa byggnadsbevarande insats’. Föreningen Najadens Vänners arbete har inneburit, att fartyget blivit ett populärt mål för turister såväl som kommuninnevånare. 

Föreningen vill tacka sina besökare, sina trogna medlemmar, stöttande företag samt massmedier, som alla stöttat verksamheten på olika satt

1 Registerton är ett rymdmått 1 registerton = 2,83 m3

 

02Najadenlaunch

Sjösättning 11 februari 1897

Torekov_2

Torekov 1945

Fingerdockorna_1

I Karlskrona, Fingerdockorna efter bogsering från Torekov.

Najaden kommer till Halmstad sommaren 1946

Najaden anländer till Halmstad 1946

11NVstyr1987

Detta gäng räddade Najaden, för andra gången, från upphuggning.

15sprigclean2005
39dagis

Förskolbarnen får veta hur tiden meddelades genom skepps klockringning.

[Hem] [Om Oss] [Våra Besökare] [Nyheter] [Protokoll] [Medlemsblad] [Bilder] [Fotoalbum] [Najaden visning.] [Renovering] [Ett År av Renovering] [Najadens historia] [Skeppsgossar] [Ivan Tolgén] [Olle Sjöberg] [Halmstad kommun] [Kontakta oss] [Arkiv] [Gösta] [Enar]